“Smell & Paste” receives the Sadakichi Award! Thanks to the IAO and the judges!

“Smell & Paste” received the Sadakichi Award! Thanks to the IAO and the judges!